I. Загальні положення

1. Професійна спілка працівників охорони здоров’я України (далі – профспілка) – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільній основі за родом професійної діяльності, навчання працівників медичних, фармацевтичних, санаторно-курортних установ, організацій, підприємств, пов’язаних з охороною здоров’я, незалежно від форм власності, осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, а також студентів вищих та учнів середніх навчальних медичних закладів для консолідації зусиль щодо захисту соціальних та економічних прав і інтересів членів профспілки.
2. Профспілка діє на засадах солідарності з усіма профспілками та профспілковими об’єднаннями України відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів України та нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, які є частиною національного законодавства України та на основі цього Статуту.

Профспілка незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань, політичних та інших громадських організацій.

3. Профспілка здійснює свою діяльність на демократичних засадах за принципами:

 • законності;
 • добровільного вступу в профспілку і виходу із неї;
 • самостійності організаційних ланок профспілки, їх виборних органів у виконанні статутних цілей і завдань;
 • виборності всіх профспілкових органів знизу доверху, їх підконтрольності та регулярної звітності перед членами профспілки;
 • гласності в діяльності всіх організаційних ланок профспілки і їх виборних органів;
 • колегіальності в прийнятті рішень усіма організаційними ланками і виборними органами профспілки та персональної відповідальності за їх виконання;
 • поваги до поглядів і гарантій інтересів меншості, права кожного члена профспілки на захист, роз’яснення своєї позиції, права внесення її на повторний розгляд;
 • виконання рішень вищих органів профспілки, прийнятих в рамках їх компетенції у відповідності з цим Статутом;
 • солідарності і єдності дій всіх організаційних ланок і органів профспілки в реалізації статутних цілей і завдань.

4. Профспілка співпрацює на основі рівноправного партнерства з іншими профспілками, їх об’єднаннями, органами державної влади, місцевого самоврядування, з комітетами та депутатами Верховної Ради України, місцевих Рад, роботодавцями та їх об’єднаннями, громадськими і політичними організаціями, юридичними та фізичними особами в інтересах членів Профспілки, будує взаємовідносини з ними на основі договорів, ділового співробітництва.

5. Профспілка, її організаційні ланки мають право на добровільних засадах входити з іншими профспілками в об’єднання (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) з метою виконання спільних завдань та вільно виходити з них, а також взаємодіяти з профспілками, об’єднаннями профспілок на інших засадах, зберігаючи при цьому свою повну організаційну та фінансову самостійність.

6. Профспілка виступає за встановлення та розвиток співробітництва між профспілками інших країн, близького та далекого зарубіжжя, їх об’єднаннями, може бути членом міжнародних професійних спілок та організацій, що об’єднують працівників охорони здоров’я.

7. У виборних органах профспілки та їх виконавчих апаратах не допускається створення і діяльність структур політичних партій і рухів.

 

II. Мета і завдання

8. Метою діяльності Профспілки є представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міжнародних судових установах, у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями щодо забезпечення здійснення права кожного члена Профспілки на працю, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів.

9. Для реалізації своєї мети профспілка через свої виборні органи:

 • домагається здійснення права кожного члена профспілки на працю, справедливу її оплату, підвищення життєвого рівня, захищає малозабезпечених;
 • бере участь в розробці галузевих нормативних актів з соціально-економічних питань та трудових відносин, вносить пропозиції щодо законодавчих актів з цих питань до органів державної влади, місцевого самоврядування у встановленому порядку;
 • веде переговори, укладає колективні договори та галузеві угоди з роботодавцями, органами місцевого самоврядування та домагається їх виконання;
 • у відповідності до законодавства здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, правил та норм з охорони праці;
 • бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням та забезпечує раціональне і ефективне використання коштів соціального страхування для санаторно-курортного оздоровлення і відпочинку членів профспілки та їх сімей;
 • бере участь у вирішенні колективних трудових конфліктів, використовує для захисту прав і інтересів членів профспілки всі передбачені законом засоби: звернення, мітинги, маніфестації, акції протесту, в тому числі страйки, як крайній засіб розв’язання колективних трудових конфліктів;
 • співпрацює з комісіями та депутатами Верховної Ради України, місцевих Рад народних депутатів, підтримує кандидатів у депутати, які поділяють позицію профспілки;
 • надає первинним організаціям, членам профспілки методичну, правову, матеріальну допомогу, регулярно інформує їх про свою діяльність.

10. Члени виборних органів профспілки, а також повноважні представники цих органів мають право:

 • безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілки;
 • вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
 • безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб;
 • перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров’я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутових послуг, що належать даному підприємству, установі, організації або їх обслуговують;
 • розміщувати інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи або організації в доступних для працівників місцях;
 • перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.

 

III. Профспілкове членство. права, обов’язки, гарантії

11. Членом профспілки працівників охорони здоров’я України може бути кожний працівник медичних, фармацевтичних, санаторно-курортних установ та інших організацій, пов’язаних з охороною здоров’я, незалежно від форми власності і видів господарювання, студент вищого та учень середнього навчального закладу, пенсіонер, безробітний, який раніше працював у галузі, громадянин-суб’єкт підприємницької діяльності та інший громадянин, в тому числі іноземний, котрий визнає і виконує Статут профспілки, бере участь у роботі однієї з її первинних організацій та сплачує членські внески.

12. Членство в профспілці є добровільним. Прийом у члени профспілки здійснюється первинною профспілковою організацією в індивідуальному порядку на підставі особистої заяви в місячний термін з дня її подання.

Рішення приймають збори профспілкової групи, цехової, первинної профспілкової організації, або на засіданнях їх виборного органу.

Профспілковий стаж зараховується з дня прийняття рішення про прийом в профспілку.

Членський квиток встановленого зразку видає профспілковий комітет протягом місяця з дня прийняття рішення.

13. Члени профспілки перебувають на обліку в профспілковій організації за місцем основної роботи або навчання.

14. При переході на інше місце роботи член профспілки зобов’язаний стати на облік протягом одного місяця після працевлаштування.

15. Членство в профспілці зберігається:

 • за робітниками та службовцями, зайнятими на сезонних роботах, якщо вони відновлюють роботу у наступному сезоні;
 • за працівниками, які тимчасово припинили роботу в зв’язку з вихованням дітей до досягнення ними 6-річного віку;
 • за робітниками та службовцями, що тимчасово втратили роботу в зв’язку з скороченням штатів, ліквідацією, реорганізацією установ, організацій, підприємств та інших поважних причин згідно законодавства до вирішення питання про працевлаштування.
 • члени профспілки, які припинили роботу внаслідок скорочення штатів, а також непрацюючі пенсіонери знаходяться на профспілковому обліку за колишнім місцем роботи за їх бажанням.
 • за членами профспілки – пенсіонерами зберігається право бути членами профспілки за місцем роботи, або в іншій установі галузі за рішенням первинної профспілкової організації.
 • при ліквідації підприємства, установи, організації та припинення діяльності первинної профспілкової організації члени профспілки, які мають статус безробітних, можуть об’єднуватися в спеціально створену первинну профорганізацію при територіальному органі.
 • період строкової військової служби, робота або навчання за кордоном, робота в установах, організаціях, підприємствах іншої галузі зараховується в профспілковий стаж.
 • члени інших профспілок, які перейшли на роботу в галузь охорони здоров’я, зберігають профспілкове членство і профспілковий стаж за умови, що вони впродовж місяця з дня переходу стали на облік в новій первинній профспілковій організації.

16.  Подвійне членство в профспілці не допускається.

17.  Роботодавці не можуть обиратись до складу керівних органів профспілки, членами якої є наймані ними працівники.

18.  Член Профспілки має право:

 • на захист законних прав та інтересів з боку профспілки в державних, судових та господарських органах:
 • обирати та бути обраним (делегованим) до профспілкових органів усіх рівнів, висувати свою кандидатуру для обрання до них;
 • вільно обговорювати на зборах, конференціях, з’їздах, на засіданнях виборних органів профспілки, в засобах масової інформації всі питання діяльності профспілки;
 • вносити пропозиції, відкрито висловлювати свою думку, брати участь у підготовці рішень;
 • звертатися в усі профспілкові органи з питаннями, заявами, пропозиціями та вимагати відповіді по суті свого звернення;
 • на матеріальну допомогу, безкоштовні юридичні консультації та іншу допомогу у вирішенні соціально-трудових питань, включаючи офіційне представництво і захист в суді, органах виконавчої влади, у взаємовідносинах з роботодавцями;
 • особисто брати участь у профспілкових зборах (конференціях), а також засіданнях виборних органів профспілки при розгляді заяв, пропозицій або питань стосовно його прав та інтересів;
 • брати участь в акціях, організованих профспілкою;
 • отримувати інформацію про діяльність профспілки та її органів по всіх напрямках діяльності;
 • бути членом каси взаємодопомоги при профспілковому комітеті;
 • одночасно бути членом іншої громадської (крім профспілкової) організації;
 • відповідно до встановлених нормативів одержувати путівки на санаторно-курортне оздоровлення та відпочинок для себе та членів сім’ї за рахунок коштів профспілки,
 • користуватись послугами фізкультурно-спортивних та культурних закладів профспілки на пільгових умовах;
 • користуватись профспілковим майном;
 • вийти з профспілки на підставі особистої заяви.

19. Член профспілки зобов’язаний:

 • визнавати й виконувати вимоги Статуту профспілки;
 • чесно і сумлінно працювати, дотримуючись дисципліни та професійної етики;
 • своєчасно сплачувати членські внески з усіх видів заробітної плати в установленому порядку;
 • брати участь у діяльності профспілки, виконувати рішення профспілкової організації, доручення;
 • брати участь у роботі зборів (конференцій) первинної організації, сприяти реалізації рішень профспілкових органів;
 • не допускати дій, що перешкоджають профспілковій організації у досягненні мети та реалізації завдань профспілки;
 • виконувати зобов’язання, передбачені колективним договором та іншими угодами, укладеними профспілкою;
 • з повагою ставитись до товаришів по роботі, не допускати дій, котрі принижують честь і гідність громадянина.

20. Гарантії члена профспілки:

20.1. Член профспілки не може бути звільнений з роботи з ініціативи роботодавця без згоди профспілкового органу за винятком випадків, передбачених законодавством України.

20.2. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є. Звільнення членів виборних профспілкових органів установ, організацій, закладів, підприємств, крім додержання загального порядку, допускається за попередньою згодою виборного профспілкового органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу профспілки.

20.3. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення керівників профспілкових органів підприємства, установи або організації (у тому числі їх структурних підрозділів), профорганізатора (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності згоди вищестоящого органу профспілки.

20.4. Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом двох років після закінчення терміну виборних повноважень, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи або організації чи вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення працівника з роботи.

20.5. Працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних органів профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).

20.6. Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання, але не менше ніж дві години на тиждень.

20.7. За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі або організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.

21. Профспілкове членство припиняється за рішенням первинної профспілкової організації у випадках:

 • виходу з профспілки за власним бажанням або виключення з її рядів;
 • засудження до позбавлення волі;
 • несплати членських внесків без поважних причин понад три місяці.

22. За порушення вимог Статуту, за вчинення дій, що можуть спричинити розпад профспілкової організації, дискредитацію профспілкового членства або протидію в досягненні мети і завдань профспілки на члена профспілки можуть бути накладені такі стягнення:

 • догана;
 • виключення з профспілки.

22.1. Рішення про накладення стягнення можуть оголошувати загальні збори первинної профспілкової організації, профком, або вищий за підпорядкуванням профспілковий орган. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх членів профспілки, профкому або вищого виборного органу.

22.2. Стягнення на члена профспілки діє протягом року. Рішення про його зняття протягом року приймає той орган, який це стягнення ухвалив.

22.3. Питання про виключення з профспілки вирішується на зборах профспілкової групи, зборах (конференції) цехової, первинної профспілкової організації в присутності члена профспілки. У випадку відмови члена профспілки без поважних причин від присутності на профспілкових зборах (конференції), ці питання можуть вирішуватись за його відсутності. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на зборах (конференції).

22.4. Виключений з профспілки має право в двомісячний термін оскаржити це рішення у вищі профспілкові органи.

22.5. Рішення про стягнення, накладене вищим профспілковим. органом, повідомляється первинній профспілковій організації

22.6. У разі скасування вищим органом необгрунтованого рішення про виключення з членів профспілки, профспілкове членство поновлюється з моменту виключення без переривання профспілкового стажу.

22.7. Повторний вступ в профспілку здійснюється на загальних підставах, але не раніше, ніж через півроку з дня виходу. У випадках виключення з профспілки – не раніше, ніж через рік.

23. Особа, що вибула, або була виключена з профспілки, не має права на спільне профспілкове майно, сума сплачених членських внесків їй не відшкодовується.

24. Активна робота в профспілці може бути відзначена моральними та матеріальними формами заохочення: оголошення подяки, преміювання, нагородження грамотами профспілки та Федерації профспілок України, нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова відзнака», іншими видами заохочення.

 

 IV. Основні принципи організаційної побудови профспілки

25. Профспілка створюється за професійною, галузевою та територіальною ознаками і має таку структуру і порядок підпорядкування: первинні, районні, міські, обласні, республіканська організації профспілки.

Організаційними ланками профспілки є: Кримська республіканська, обласні, Київська міська, міські, районні, первинні організації профспілки.

Основою професійної спілки є первинна профспілкова організація, яка діє на підприємствах, в установах, організаціях, закладах охорони здоров’я та навчальних закладах.

Для координації діяльності з органами місцевого самоврядування та виконання Статутних завдань в рамках обласних організацій за рішенням первинних профспілкових організацій в районах та містах можуть створюватись галузеві первинні, територіальні обласні та інші профспілкові організації, а також впроваджуватись посади профспілкового організатора.

26. Вищим керівним органом профспілки є з’їзд, конференція, збори.

Профспілкові збори, конференції, з’їзд формують відповідні виборні органи, які керують роботою профспілкової організації між зборами, конференціями, з’їздами. Для рішення організаційних та поточних питань обирається президія або рада голів у складі голови та її членів. Кількісний склад президії визначає відповідний виборний орган профспілки.

27. Норми представництва та порядок виборів делегатів на конференцію встановлюються відповідним виборним органом профспілки, на з’їзд – Центральним комітетом профспілки.

Керівники галузевих територіальних профорганів є делегатами конференцій за посадою.

Керівник профспілки є делегатом з’їзду за посадою.

28. Рішення про дату скликання та порядок денний оголошується не пізніше ніж:

 • за 10 днів до зборів,
 • за 1 місяць до конференції,
 • за 2 місяці до з’їзду.

29. Виборний орган профспілки формується на зборах, конференції, з’їзді, а також шляхом прямого делегування з правом відкликання та заміни його членів. В такому ж порядку обирається ревізійна комісія.

30. Кількісний склад виборного профспілкового органу, його структуру встановлюють збори, конференція, пленум, з’їзд. Виборному органу надається право додаткового укладання виробничих угод із фахівцями для виконання конкретних програм.

31. Вибори голови профспілкового органу проводяться безпосередньо на зборах, конференції, з’їзді або засіданні відповідного виборного органу.

32. Порядок виборів керівних органів профспілки та їх керівників, форму голосування (таємне або відкрите) визначають збори, конференція, з’їзд. Обраними вважаються особи, які отримали більше половини голосів осіб, що брали участь у голосуванні.

В разі обрання керівників на конференції, з’їзді, вони одночасно стають членами відповідного виборного органу та президії.

33. Рада голів профкомів, установ, організацій, підприємств об’єднань, кооперативів утворюється в складі голів профкомів всіх самостійних первинних організацій району (міста), або обирається на зборах голів профкомів.

Зі свого складу Рада обирає голову і за його рекомендацією затверджує бухгалтера.

За рішенням зборів голів профспілкових комітетів до складу ради може входити і обиратися його головою профспілковий організатор.

34. Вибори профспілкового комітету (профорганізатора) первинної профспілкової організації, районного, міського, обласного, республіканського, Центрального комітетів (або Рад профспілки) – проводяться на зборах, конференціях, з’їзді один раз в пять років.

35. Рішення про дострокові вибори будь-якого профспілкового органу приймається на вимогу не менше як 1\3 членів профспілки відповідної профспілкової організації або за пропозицією вищого профспілкового органу.

36. Профспілкові збори, засідання виборного органу та його президії – правомочні при участі в них більше половини членів профспілкової організації, членів виборного органу, президії, а профспілкова конференція та з’їзд – правомочні при участі в них не менше двох третин делегатів.

37. Рішення зборів, конференції, з’їзду, засідань виборного органу профспілки приймаються більшістю голосів від кількості присутніх, які брали участь в голосуванні, при наявності кворуму.

38. Профорганізатор, голова профкому (профбюро), які обираються зборами (конференцією), звільняються від посади тим же органом більшістю голосів учасників зборів, делегатів конференції.

39. Звільнення від посади керівника виборного органу, обраного конференцією, з’їздом профспілки вирішується на конференції, пленумі відповідного виборного профспілкового органу голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2/3 його членів, які присутні на конференції, пленумі та взяли участь у голосуванні.

40. Пленуми профспілкового виборного органу (постійно діючі конференції) скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік та визначають періодичність засідань президії або ради голів (не рідше 1 разу у квартал).

41. Виборні органи можуть створювати постійні і тимчасові комісії, секції, визначають їх функції та повноваження, затверджують їх Положення.

 

V. Первинна профспілкова організація

42. Первинна профспілкова організація створюється на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, та в навчальних закладах за наявності не менше п’яти членів профспілки або п’яти працівників, студентів, які бажають утворити профспілкову організацію. Питання про створення первинної профспілкової організації і входження її у профспілку вирішується установчими зборами членів профспілки з наступною реєстрацією у відповідних профспілкових органах протягом місяця.

Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності вимогами Статуту Профспілки, програмними документами і рішеннями профспілкових органів, законодавством.

43. У вищих і середніх спеціальних навчальних закладах можуть створюватись як самостійні первинні профспілкові організації – професорсько-викладацького складу і студентів або учнів, так і спільна організація, що їх об’єднує.

44. Первинна профспілкова організація самостійно визначає свою структуру. За рішенням зборів (конференції) первинної організації створюються профгрупи, цехові профорганізації у відділеннях, відділах, тощо. Всередині цехових, дільничних організацій за рішенням профкому або цехкому (профбюро) створюються профспілкові групи.

45. Для організації поточної роботи на профспілкових зборах (конференції) обираються:

 • у профспілковій групі – профспілковий груповий організатор (профгрупорг);
 • у цеховій профорганізації – цеховий комітет (профбюро) ;
 • у первинній профорганізації – профспілковий комітет і ревізійна комісія, або, якщо в організації менше 15 членів профспілки – профорганізатор.

46. Вищим органом первинної, цехової профспілкової організації, профгрупи є збори (конференції) членів профспілки, які скликаються в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік, або на вимогу 1/3 членів профспілки.

47. Первинна профспілкова організація:

 • на основі даного Статуту визначає мету своєї діяльності і засоби її досягнення;
 • самостійно визначає внутрішню структуру своєї організації, формує виборні органи;
 • заслуховує звіти профспілкового комітету і ревізійної комісії;
 • проводить навчання профспілкового активу;
 • при формуванні виборних органів профспілки шляхом прямого делегування обирає своїх представників у ці органи з правом їх заміни;
 • затверджує напрямки і порядок використання коштів профспілкової організації, визначає, залежно від своїх фінансових можливостей, посади своїх платних працівників і розміри їхньої заробітної плати, забезпечує відрахування на фінансування діяльності інших органів профспілки;
 • відповідно до чинного законодавства і цього Статуту розв’язує інші питання своєї діяльності;
 • визначає коло питань, що виходять за межі компетенції і можливостей організації, делегуючи право на їх розв’язання іншим органам профспілки.

48. Профспілковий комітет, профорганізатор первинної організації:

 • організовує виконання завдань профспілки, рішень зборів та вищих профспілкових органів;
 • укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
 • спільно з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду норм праці;
 • разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, установи, організації, закладу, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
 • спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
 • разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
 • бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
 • бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
 • представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
 • приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором;
 • дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами;
 • бере участь у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов’язків;
 • здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
 • здійснює контроль за поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
 • здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;
 • здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
 • разом з роботодавцем розподіляє у встановленому порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників;
 • укладає договір з роботодавцем щодо перерахування роботодавцем щомісячно і безоплатно на рахунок профспілки членських профспілкових внесків із заробітної плати працівників згідно їх письмових заяв;
 • сприяє розвитку самодіяльної художньої та технічної творчості, фізичної культури і спорту, туризму;
 • організовує виконання рішень профспілкових зборів, вищих профспілкових органів;
 • проводить збори, мітинги, демонстрації, страйки, інші заходи, направлені на захист інтересів членів профспілки;
 • розглядає заяви і скарги членів профспілки, представляє і захищає їх інтереси у вирішенні трудових спорів з роботодавцем, в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових органах.

Профспілковий комітет контролює надходження членских профспілкових внесків, забезпечує своєчасне і в повному розмірі відрахування членських внесків до вищих профспілкових органів у встановленому розмірі, здійснює облік членів профспілки, веде профспілкову документацію, статистичну звітність, яку подає вищим профспілковим органам та відповідно до законодавства – іншим органам, забезпечує належне збереження протоколів, рішень, інших документів профспілкової організації та формування архіву, проводить навчання профспілкового активу.

Профком має також інші права, передбачені законодавством України.

У профспілковій організації з чисельністю членів профспілки менше 15 осіб функції профкому виконує профорганізатор.

У первинній профспілковій організації згідно з рішенням її зборів або конференції можуть створюватись цехові профспілкові організації, профспілкові групи за виробничими або професійними ознаками.

Профгрупорг, цехові комітети або профбюро організовують профспілкову роботу, забезпечують виконання рішень профспілкового комітету і вищих профорганів, проводять збори членів профспілки, беруть участь в реалізації критичних зауважень та пропозицій, залучають працюючих до членства в профспілці, скликають збори членів профспілки і допомагають профспілковому комітету у проведенні заходів щодо соціально-економічного захисту працівників, з охорони праці, соціального страхування, культурно-побутового обслуговування членів профспілки.

Рішення профспілкового комітету, прийняті з порушенням норм Статуту, рішень вищих профспілкових органів, норм законодавства, скасовуються профкомом за власною ініціативою, за пропозицією вищих профспілкових органів чи ревізійної комісії.

49. Членство первинної профспілкової організації призупиняється рішенням президії (пленуму) вищестоящого виборного органу профспілки у випадках:

 • невиконання вимог Статуту, рішень вищих профспілкових органів, проведення роботи по розколу єдності профспілок;
 • в разі неперерахування на протязі трьох місяців до вищого виборного органу без поважних причин встановлених відрахувань від профспілкових внесків;
 • розпуску первинної профорганізації в зв’язку з ліквідацією підприємства, організації.

50. Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) за рішенням зборів (конференції) та за рішенням суду з підстав, передбачених законодавством; рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається конференцією (загальними зборами) відповідно до Статуту профспілки; у зборах, на яких розглядається питання щодо ліквідації первинної профспілкової організації, обов’язкова участь представника вищого органу; у випадку, коли у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією підприємства, установи, організації рішення про ліквідацію первинної організації не прийнято зборами, таке рішення приймається територіальною профспілковою організацією, до складу якої входить первинна профспілкова організація; одночасно з рішенням про ліквідацію приймається рішення про використання профспілкового майна та коштів профспілки, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на Статутні чи благодійні цілі; кошти та майно, що залишилися після ліквідації, розподілу між членами профспілки не підлягають; усі документи, печатка ліквідованої первинної організації передаються до територіального органу профспілки.

 

VI. Територіальні органи галузевої профспілки

51. Для представництва і захисту інтересів членів профспілки в органах державної влади та місцевого самоврядування, судових органах, об’єднаннях роботодавців та виконання вимог цього Статуту первинні профорганізації об’єднуються за територіальною ознакою – в районні, міські, обласні, Кримську республіканську організації профспілки.

52. В районах, містах, на конференціях обираються районний, міський комітети профспілкової організації (або Ради), об’єднані (головні) профкоми, їх голови і ревізійні комісії.

В областях, республіці Крим, місті Києві на конференціях обираються (або формуються шляхом прямого делегування) обласні, Кримський республіканський комітети (Ради), Київська міська рада, їх голови і ревізійні комісії. Формування та затвердження штатів вирішує виборний орган відповідного рівня (Президія, Рада або Пленум) на строк його повноважень, за пропозицією керівника цього органу.

53. Пленуми районних, міських, обласних, Кримського республіканського комітетів профспілки проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, засідання президій (рад голів профкомів) – в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

Строк повноважень виборних органів профспілки усіх рівнів – 5 років.

54. Кримська республіканська, обласні, міські, районні організації профспілки:

 • представляють і захищають інтереси членів профспілки, первинних організацій у відповідних органах державної влади і місцевого самоврядування, судових органах, об’єднаннях роботодавців, громадських організаціях,
 • забезпечують координацію і єдність дій первинних профорганізацій, профспілкових об’єднань, надають їм методичну, організаційну і юридичну допомогу та підтримку, контролюють виконання положень Статуту профспілки, рішень вищих органів;
 • ведуть переговори і укладають угоди з органами місцевого самоврядування, беруть участь в підготовці і контролі за реалізацією регіональних угод, соціальних програм, домагаються включення в них пільг і гарантій працівникам охорони здоров’я;
 • координують роботу профспілкових комітетів по укладанню колективних договорів і угод згідно Законів України «Про колективні договори», «Про охорону праці»;
 • відповідно до законодавства здійснюють громадський контроль за дотриманням в регіоні трудового і житлового законодавства, інших нормативних актів, що стосуються питань оплати праці, зайнятості, зміни форм власності, надання комунальних послуг, відповідних пільг і компенсацій, допомоги малозабезпеченим та інше, вносять пропозиції та вимоги до органів державної влади і місцевого самоврядування щодо припинення дії та відміни актів чи рішень, прийнятих з порушенням чинного законодавства, в разі необхідності захищають права та інтереси членів профспілки в судових органах;
 • організують і проводять в регіоні мітинги, упереджувальні страйки та інші акції в підтримку вимог трудящих;
 • взаємодіють з депутатськими групами, комісіями в питаннях прийняття і реалізації законів, інших актів і рішень, що стосуються пріоритетного розвитку охорони здоров’я, її фінансового і матеріального забезпечення, трудових, професійних і соціальних гарантій працівників галузі;
 • спільно з органами управління фонду соціального страхування координують роботу рад і комітетів профспілки по формуванню і використанню коштів соціального страхування, організують санаторно-курортне оздоровлення і відпочинок членів профспілки та їх сімей;
 • організують виконання профспілкового бюджету, самостійно в межах кошторису встановлюють чисельність і умови оплати праці працівникам апарату, доплат нештатним працівникам профспілкових органів, створюють фонди, каси взаємодопомоги;
 • сприяють розвитку фізкультури, спорту, туризму, самодіяльної художньої і технічної творчості;
 • проводять навчання профспілкового активу, узагальнюють і поширюють кращий досвід профспілкової роботи.

55. В період між пленумами територіальних виборних органів постійними керівними органами є президії, виконкоми, або Ради голів, які обираються на організаційних пленумах (засіданнях).

До їх складу входить за посадою голова профспілкового органу. Кількісний склад визначається відповідним профорганом. Засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Керує роботою голова профоргану.

56. Президії, виконкоми, Ради голів територіальних органів профспілки:

 • розглядають питання профспілкової діяльності;
 • здійснюють керівництво постійними і тимчасовими комісіями профспілкових органів;
 • заслуховують звіти про роботу керівників підпорядкованих профорганів;
 • забезпечують підготовку і проведення пленумів (засідань) профорганів;
 • затверджують функціональні обов’язки працівників апарату та правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • в межах кошторису приймають рішення про преміювання профактиву і керівників профорганів, надання членам профспілки матеріальної допомоги, виділення коштів на проведення культурно-масової і фінансово-господарської діяльності, придбання путівок на санаторно-курортне оздоровлення та відпочинок;
 • здійснюють оперативне керівництво та організацію звітів і виборів профспілкових органів, колдоговірної кампанії.

57. Голова територіального профспілкового органу:

 • головою виборного органу республіканської, обласної, Київської міської організації профспілки, як правило, обирається особа з вищою медичною освітою; обирається і звільняється на профспілкових конференціях на термін повноважень виборного органу; в окремих випадках, передбачених трудовим законодавством, рішення про звільнення з посади голови профспілкового органу може прийматись на пленумі (засіданні) цього органу, а за власним бажанням – рішенням президії.
 • Обрання голів профорганів замість вибулих проводиться на пленумах (засіданнях).
 • Організовує виконання рішень профспілкових органів; представляє без довіреності профспілку в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, в об’єднаннях роботодавців, в громадських організаціях; затверджує штатний розпис, приймає та звільнює з роботи працівників виконавчого апарату; організовує роботу виконавчого апарату; бере участь у колективних переговорах щодо укладання регіональних галузевих угод і підписує їх, організовує контроль за виконанням угод та колективних договорів; забезпечує надання членам профспілки безкоштовної юридичної допомоги, здійснює їх особистий прийом; підписує рішення президії, несе відповідальність за належну організацію діловодства, достовірність статистичних звітів та інших документів, своєчасне подання їх до вищих профспілкових органів, за збереження документів та передачу їх в установленому порядку до архіву.
 • Розпоряджається коштами територіального органу профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом.
 • Виконує інші функції, що випливають із завдань профспілки.

 

 VІІ. Вищі органи профспілки

58. Вищим органом профспілки працівників охорони здоров’я України є з’їзд, який скликається один раз на п’ять років. Про скликання і порядок денний з’їзду оголошується не пізніше ніж за два місяці до з’їзду.

59. Позачерговий з’їзд скликається на вимогу не менше третини обласних, Кримської республіканської, Київської міської профорганізацій згідно з рішенням їх колегіальних органів або з ініціативи ЦК профспілки.

60. З’їзд профспілки:

 • створює, реформує і припиняє діяльність профспілки;
 • заслуховує звіт про роботу Центрального комітету і ревізійної комісії профспілки, повідомлення мандатної комісії;
 • визначає чергові завдання, стратегію і тактику дії профспілки щодо захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки в наступному періоді;
 • визначає стратегію і тактику профспілки у стосунках з іншими профспілками, міжгалузевими і міжнародними профспілковими об’єднаннями, державою, політичними партіями, іншими громадськими організаціями;
 • затверджує Статут, Положення про ревізійну та мандатну комісії, програми діяльності профспілки, вносить до них зміни і доповнення. У разі змін у законодавстві та статутній діяльності зміни та доповнення до Статуту вносяться Президією, Пленумом.
 • заслуховує доповіді, інформації роботодавців про виконання галузевих планів соціально-економічного розвитку, перспективи діяльності;
 • обирає Центральний комітет профспілки, його голову; ревізійну і мандатну комісії, затверджує Положення про них, підтверджує повноваження членів комітету та ревізійної комісії, обраних за принципом прямого делегування;
 • обирає делегатів на міжгалузеві з’їзди профспілок, або підтверджує повноваження делегатів, обраних за принципом прямого делегування;
 • обирає і делегує представників профспілки до складу інших профспілкових органів;
 • може делегувати Центральному комітету профспілки окремі повноваження, що відносяться до його компетенції.

61. Центральний комітет профспілки працівників охорони здоров’я:

 • визначає позицію профспілки з актуальних питань соціально-економічного життя, стратегію і тактику діяльності профспілки по захисту прав і інтересів членів профспілки;
 • у разі змін у законодавстві, статутній діяльності, реорганізації структури галузі та в інших випадках вносить відповідні зміни і доповнення до Статуту профспілки;
 • укладає галузеві угоди з Міністерством охорони здоров’я України, ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»;
 • вносить пропозиції до проектів законів України, бере участь у виробленні галузевих нормативних актів;
 • здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, нормативних актів про оплату праці та надання соціальних пільг і гарантій;
 • представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт);
 • має право представляти інтереси членів профспілки, профспілкових організацій при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ;
 • розпоряджається коштами від членських внесків, майном, придбаним за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством; переданими у власність профспілки коштами та іншим майном членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування;
 • для забезпечення статутної діяльності приймає рішення щодо необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, може створювати відповідні фонди, кредитні спілки;
 • забезпечує правовий захист первинних та територіальних галузевих профорганізацій, членів профспілки, профспілкових кадрів та активу, координує роботу по укладанню ними колективних договорів та угод;
 • вирішує питання про входження профспілки до міжспілкових об’єднань України, міжнародних профспілкових об’єднань, укладає з ними договори;
 • представляє профспілку в органах державної влади і за рубежем;
 • координує діяльність територіальних профспілкових організацій та їх виборних органів, організовує виконання ними рішень з’їзду, програмних документів профспілки;
 • контролює виконання територіальними профспілковими органами Статутних вимог, затверджує типові положення про профспілкові органи всіх рівнів;
 • приймає рішення та організовує масові акції на захист прав та інтересів членів профспілки;
 • надає профспілковим організаціям та виборним органам методичну, юридичну, організаційну допомогу;
 • формує штати працівників виконавчого апарату, визначає його структуру та кошторис на їх утримання;
 • заслуховує звіт про роботу комітету за період між його засіданнями, визначає чергові завдання профспілки;
 • систематично інформує територіальні та первинні профспілкові організації про свою діяльність;
 • організує і координує навчання профспілкових кадрів та активу;
 • бере участь в управлінні бюджетом соціального страхування через членство у Правлінні Фонду соціального страхування України;
 • керує роботою технічної і правової інспекції праці, довіреними лікарями, провідними спеціалістами;
 • щорічно затверджує профспілковий бюджет і звітує про його виконання;
 • приймає рішення про скликання з’їздів, визначає порядок обрання та норму представництва делегатів, порядок формування нового складу ЦК профспілки, затверджує порядок та регламент своєї роботи;
 • приймає рішення про постійні та тимчасові комісії, їх повноваження та персональний склад, заслуховує повідомлення постійної мандатної комісії щодо повноваження членів ЦК профспілки;
 • визначає порядок обрання делегатів на з’їзд ФП України, делегування своїх представників до його вищого органу, інших міжнародних профспілкових об’єднань, проводить з ними спільні заходи;
 • розглядає питання про звільнення з посади голови з причин, передбачених законодавством;
 • для вирішення поточних, питань обирає зі свого складу виконавчий орган – Президію, до складу якого за посадою входять голова ЦК профспілки та голови Кримської республіканської, обласних та Київської міської профорганізацій.

Засідання Президії проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

62. Президія профспілки:

 • розглядає питання Статутної діяльності;
 • у разі змін у законодавстві та статутній діяльності, реорганізації структури галузі та в інших випадках вносить зміни та доповнення до Статуту профспілки;
 • визначає позиції та проводить організаційні заходи по захисту соціально-економічних прав і інтересів членів профспілки;
 • організує та бере участь у проведенні спільних акцій профспілок, заяви, звернення до органів законодавчої та виконавчої влади, інших рішень і заходів, прийнятих ФП України;
 • подає пропозиції і доповнення до проектів законів, які вносяться до органів законодавчої та виконавчої влади;
 • виробляє позицію і тактику у спільних діях профспілок на період виборів органів державної влади та місцевого самоврядування, висуває і підтримує кандидатів у депутати, які стоять на позиціях захисту інтересів членів профспілки;
 • розробляє проекти угод і договорів з господарськими органами управління, міжнародними профспілковими об’єднаннями, дає доручення про їх підписання;
 • приймає рішення про місце і час проведення пленумів ЦК профспілки, його порядок денний і регламент роботи;
 • розглядає спірні питання між організаційними ланками та ЦК профспілки;
 • дає рекомендації організаційним ланкам щодо встановлення пільг і переваг для профспілкових кадрів і активу за рахунок коштів профспілкових організацій, приймає рекомендації з питань оплати праці профспілкових кадрів;
 • розглядає інші питання, передані у відання Президії Центральним комітетом профспілки;
 • в своїй діяльності Президія підзвітна і підконтрольна ЦК профспілки.

63. Засідання Центрального комітету профспілки проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік, про що оголошується за місяць до початку його роботи.

64. Кількість членів Центрального комітету профспілки визначається шляхом рівного представництва – по 2 особи від кожної галузевої територіальної організації профспілки, а від організацій профспілки, чисельність яких перевищує 50 тисяч членів профспілки – по 3 особи.

Членами Центрального комітету профспілки за посадами є його голова та голови галузевих територіальних організацій профспілки – Кримської республіканської, обласних, Київської міської організацій профспілки.

65. Порядок обрання (делегування) до складу ЦК профспілки визначається на його пленумі.

При необхідності члени ЦК профспілки можуть достроково бути відкликані (замінені) галузевою (територіальною) профспілковою організацією, де відбулося його обрання (делегування).

66. Голова Центрального комітету профспілки:

 • головою Центрального Комітету профспілки, як правило, обирається особа з вищою медичною освітою;
 • обирається і звільняється з’їздом, а в період між з’їздами – рішенням ЦК профспілки, з підстав, передбачених трудовим законодавством, а також на вимогу більш як половини територіальних галузевих профспілкових організацій згідно з ухвалою їхніх пленумів (Рад) більшістю голосів членів ЦК профспілки;
 • підзвітний з’їзду профспілки, а в період між з’їздами – Центральному комітету профспілки працівників охорони здоров’я України;
 • представляє і захищає інтереси профспілки в органах державної влади і управління, об’єднаннях роботодавців і громадян, Федерації профспілок України, міжнародних профспілкових об’єднаннях;
 • робить в необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені Профспілки;
 • організовує і контролює виконання рішень з’їзду і ЦК профспілки, Президій, дотримання Статуту профспілки та Статуту ФП України, інших профспілкових об’єднань, з якими профспілка встановила відносини;
 • надає необхідну практичну допомогу територіальним та первинним профспілковим організаціям, розглядає заяви та скарги членів профспілки, при необхідності звертається з питаннями, вимогами в органи державної влади, господарські органи за захистом порушених прав і інтересів членів профспілки;
 • скликає Президію, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання з’їзду, пленуму ЦК профспілки, Президії. Інформує територіальні галузеві профспілкові організації про прийняття рішень з поточних питань;
 • розпоряджається коштами ЦК профспілки в межах асигнувань, передбачених бюджетом. Здійснює необхідну фінансову діяльність;
 • здійснює контроль за ефективністю використання майна профспілки, діяльністю підвідомчих та створених підприємств, організацій;
 • формує виконавчий апарат ЦК профспілки в межах асигнувань і доцільності та встановленої ЦК профспілки граничної чисельності працівників. Затверджує функціональні обов’язки працівників апарату, інші документи, що регламентують його роботу, приймає на роботу та звільнює працівників апарату. Організовує роботу виконавчого апарату і несе відповідальність за її ефективність.
 • формування та затвердження штатів вирішує виборний орган (Президія, Рада або Пленум) за пропозицією голови цього органу на строк його повноважень.
 • виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності профспілки.

 

VIII. Кошти і майно профспілки

67. Професійна спілка працівників охорони здоров’я України має повну фінансову самостійність.

Кошти професійної спілки формуються:

 • із вступних та щомісячних членських внесків,
 • благодійних внесків, пожертвувань підприємств і організацій, приватних осіб, іноземних партнерів та на інших підставах, не заборонених законодавством;
 • коштів, що надходять від роботодавців за колективними договорами та угодами
 • коштів, які надходять від фонду державного соціального страхування.

68. Щомісячні членські внески встановлюються у такому розмірі:

 • для працюючих членів профспілки — 1% з усіх видів заробітку
 • для студентів, які навчаються за державним замовленням та на контрактній основі – 0,5% від стипендії
 • непрацюючих пенсіонерів — 0,5% від пенсії.

Порядок сплати членських внесків визначає профспілкова організація.

69. Вступні внески до профспілки сплачуються в розмірі 1% від зарплати чи стипендії.

70. Розмір відрахувань профспілкових внесків до ЦК профспілки встановлюється з’їздом профспілки в розмірі не менше 3 відсотків ( в т.ч. 1% ФПУ).

71. Профспілкові органи на своїх засіданнях визначають розмір відрахувань від членських профспілкових внесків, які є обов’язковими для Статутної діяльності та утримання профспілкових органів усіх рівнів, при цьому не менше 30 відсотків внесків перераховується вищим профспілковим органам.

Збори первинних профспілкових організацій, керівні виборні профспілкові органи можуть приймати рішення про виділення вищим профспілковим органам додаткових коштів для створення фондів та фінансування цільових програм і фондів.

72. При створенні первинними профорганізаціями райкомів, міськкомів, рад – такі структури фінансуються додатково цими організаціями із свого бюджету.

73. У разі неперерахування внесків до вищого профспілкового органу в установленому розмірі більше 3-х місяців, профспілкове членство припиняється.

74. Бюджет ЦК профспілки затверджується Пленумом ЦК профспілки. Розмір відрахувань для Федерації профспілки України, міжнародних об’єднань, членом яких є профспілка, визначає ЦК профспілки з урахуванням статутних вимог об’єднань, до яких входить профспілка.

75. Кошти, що надходять від вступних і членських профспілкових внесків та з інших джерел, і кошти, котрі відраховуються первинними профспілковими організаціями профспілковим органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим зборами, конференцією, пленумом.

76. Право розпоряджатися коштами і майном профспілки належить виборним профспілковим органам, які регулярно звітують щодо їх доцільного використання перед членами профспілки, несуть відповідальність за своєчасне надходження коштів, збереження майна та їх правильне використання. Профспілка володіє, користується і витрачає належні їй грошові кошти і майно на правах власності.

Власністю профспілки є кошти від надходження членських внесків, будинки, споруди, інвентар, обладнання та майно культурно-освітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, необхідні для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом профспілки.

Члени профспілки не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов’язання профспілки та її виборних органів, як і профспілка та її виборні органи не відповідають своїми коштами та майном за зобов’язання членів профспілки.

Профспілка, її керівні органи мають право вміщувати вільні кошти у банки, в тому числі через створені ними кредитні спілки.

Майно профспілки не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки.

Передача у володіння та користування юридичним та фізичним особам, відчуження об’єктів власності профспілки, її організаційних ланок може мати місце лише на умовах і в порядку, визначених рішенням відповідних керівних профспілкових органів. Майно профспілки без її згоди може бути відчуженим лише на підставі судового рішення.

Недоторканість і захист прав власності та незалежність фінансової діяльності профспілки гарантується законодавством України. Позбавлення профспілки права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їй у господарське володіння, може мати місце лише за рішенням суду, на підставах, визначених законом.

При виході із профспілки її окремих членів кошти і майно не повертаються.

У випадку ліквідації профспілкової організації рішення про її майно і кошти приймає вищий за підпорядкування профспілковий орган.

77. Організації профспілки та їх виборні органи, що мають заборгованість по сплаті членських внесків за один квартал, а також їх представники у профспілкових органах вищого рівня, автоматично позбавляються права голосу на засіданнях профспілкових органів вищого рівня. Після ліквідації заборгованості це право їм повертається.

 

IX. Ревізійна комісія профспілкової організації

78. Профспілкові організації, одночасно з виборними органами, обирають ревізійні комісії на той же термін повноважень.

Ревізійні комісії підзвітні лише органам, що їх обрали.

В своїй роботі ревізійні комісії керуються Положенням, яке затверджується з’їздом профспілки, періодично, але не рідше одного разу на рік, проводять перевірку діяльності відповідного профспілкового органу, звітують про свою роботу на зборах, конференціях, з’їзді відповідної профспілкової організації.

Члени ревізійної комісії мають право участі у засіданні відповідного органу профспілки з правом дорадчого голосу.

 

X. Мандатна комісія профспілкової організації

79. Мандатні комісії в профспілці обираються одночасно з відповідним виборним органом профспілки на з’їзді, конференції на той же строк повноважень.

80. Мандатна комісія в період між з’їздами, конференціями проводить перевірку повноважень членів виборних органів профспілки в разі обрання їх шляхом прямого делегування, а також в разі відкликання або заміни членів виборного органу профспілки і вносить по цих пропозиції на засідання відповідних комітетів (Рад) профспілки.

81. Засідання мандатної комісії проводяться в разі необхідності.

82. Голова комісії може брати участь у засіданнях відповідного виборного органу профспілки з правом дорадчого голосу.

 

XI. Припиненя діяльності профспілки

83. Профспілка працівників охорони здоров’я України може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації.

Рішення про припинення діяльності профспілки приймається на з’їзді профспілки. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини делегатів з’їзду.

Одночасно з прийняттям рішення про припинення діяльності профспілки або її організаційних ланок, з’їзд призначає ліквідаційну комісію та приймає рішення про використання майна та коштів профспілки, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.

Примусове припинення, призупинення чи заборона діяльності профспілки, її організаційних ланок як юридичних осіб, може здійснюватись лише за рішенням суду відповідно до законодавства.

 

XII. Права органів профспілки як юридичних осіб

84. Профспілка, організаційні ланки всіх рівнів є юридичними особами, здійснюють свої повноваження і зобов’язання через їх виборні органи, що діють у межах прав, наданих їм цим Статутом та законодавством України.

85. Первинні профспілкові організації, районні, міські, обласні, республіканська організації профспілки набувають статусу юридичних осіб на підставі зареєстрованого Статуту профспілки працівників охорони здоров’я України та повідомлення про належність до цієї профспілки відповідного управління юстиції. Первинні профспілкові організації повідомляють також роботодавця із зазначенням складу об’єднуваних ними працівників.

86. Профспілка, її організаційні ланки мають свої рахунки в банках в національній валюті, самостійний баланс, печатку, штампи, фірмові бланки за зразком, встановленим Центральним комітетом профспілки

Профспілка має власну символіку. Символіка затверджується з’їздом профспілки та реєструється в установленому законом порядку.

87. При знятті з профспілкового обліку профспілкової організації печатка, штампи і розрахунковий рахунок ліквідуються, а кошти, що знаходяться на її рахунку залишаються в територіальному органі профспілки.

88. Статут набирає чинності з моменту його затвердження з’їздом.

89. Офіційна повна назва профспілки:

Професійна спілка працівників охорони здоров’я України

90. Юридична адреса виборного органу – Центрального комітету профспілки – м.Київ, майдан Незалежності, 2.

 

Comments are closed.